HỘI NGHỊ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

HỘI NGHỊ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021
Chuyên đề: Triển khai, tuyên truyền Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII

         Sáng ngày 26/7/2021, tại Phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập Lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2021 với chuyên đề Triển khai, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII. Đây là nội dung nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 633A-KH/TĐTN-TCHC ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022.  Tham dự  Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể các đồng chí cán bộ đoàn của cơ quan Tỉnh đoàn.

 

         Nghị quyết Đại hội Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn dân Bà Rịa – Vũng Tàu. Để Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định nhiệm vụ là cần phải hành động ngay từ bây giờ và xuyên suốt trong thời gian tới để hiện thực hóa các mục tiêu đại hội đề ra. Với chuyên đề Triển khai, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh các nội dung đảm bảo nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh đoàn, nhanh chóng triển khai đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn tại cơ quan Tỉnh đoàn. Cán bộ đoàn phải tích cực, thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị. Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh.