Ban Chấp hành Huyện Đoàn Long Điền tổ chức hội nghị BCH mở rộng góp ý dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

0
1442

Căn cứ Kế hoạch số: 250-KH/HU, ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền về “Chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025”. Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để các cấp đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong các cấp bộ đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đ/c Vũ Tiến Sơn-PBT Đoàn Thị trấn Long Hải góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

Sáng ngày 03/3/2020, tại Phòng họp Khối Huyện ủy, Ban Chấp hành Huyện Đoàn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Huyện Đoàn mở rộng để góp ý dự thảo lần thứ 5 báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chủ trì hội nghị gồm đồng chí Đỗ Minh Tân – Bí thư Huyện Đoàn, đ/c Lê Minh Dũng – Phó Bí thư Huyện Đoàn, ngoài ra tham dự còn có cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện Đoàn, Bí thư và Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp là một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của đoàn viên, hội viên, thanh niên; nhằm đóng góp trí tuệ của tuổi trẻ huyện nhà vào việc chủ trương, định hướng lớn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã giao cho tổ chức Đoàn. Tỷ lệ tập hợp, thu hút 8.429/15.470 thanh niên có mặt tại địa phương vào tổ chức Đoàn, Hội, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 54,4% (đạt 91% so với Nghị quyết giao); đã giới thiệu cho Đảng 985/1.200  đoàn viên ưu tú (đạt 82,1% so nghị quyết); 94% cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đạt vững mạnh (đạt 104% so với Nghị quyết giao). Đại biểu thống nhất phấn đấu trước tháng 5/2020, phấn đấu hoàn thành 100% giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp và nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên

Đồng thời, đại biểu đã thảo luận các chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Huyện Đoàn tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Huyện ủy thực hiện giai đoạn 2020-2025. Cụ thể như tổ chức Đoàn cấp huyện đạt từ vững mạnh trở lên; từ 95% cơ sở Đoàn đạt loại vững mạnh trở lên, không có cơ sở Đoàn đạt loại trung bình, yếu; từ 90% Chi Đoàn khu phố, ấp đạt vững mạnh trở lên, không có Chi Đoàn khu phố, ấp đạt loại trung bình, yếu. Giới thiệu ít nhất 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội đạt từ 60% trên tổng số thanh niên có mặt tại địa phương.

Với không khí dân chủ, đoàn kết, đại biểu đã tích cực đóng góp các ý kiến. Tất cả đại biểu đều thống nhất với chỉ tiêu mà BCH Huyện Đoàn đã đề xuất. tuy nhiên, đối với chỉ tiêu tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội, cán bộ Đoàn có ý kiến cần nắm chắc và chính xác thực lực đoàn viên có mặt tại địa phương của từng đơn vị có khả năng tập hợp vào tổ chức, Ban Thường vụ Huyện Đoàn cần xây dựng lộ trình, cụ thể tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu giao.

Thay mặt BCH Huyện Đoàn, đồng chí Đỗ Minh Tân đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự, đồng thời đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai Công văn số: 700 -CV/ĐTN, ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn, căn cứ tình hình thực tế linh hoạt thời gian, địa điểm và huy động lực lượng tham gia hợp lý để tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Huyện Đoàn trong tháng 3/2020.

Tin, ảnh: Minh Tân