BTV Huyện Đoàn Long Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

0
1194

Vào lúc 9h, ngày 05/5/2020, BTV Huyện Đoàn Long Điền tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), tham dự có các đồng chí trong Thường trực Huyện Đoàn, 14 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Các Chi, cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) và dự thảo báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Thanh niên (sửa đổi) của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, 100% cán bộ Đoàn thống nhất Dự thảo có 6 chương, 44 điều đã đảm bảo sự cân đối về bố cục giữa các chương, điều, theo trình tự sắp xếp hợp lý, thể hiện đầy đủ nội dung. Thống nhất quy định độ tuổi thanh niên từ đủ 16 tuổi cho đến 30 tuổi đã phù hợp với thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện cho công tác cán bộ Đoàn, góp phần tập hợp thanh niên; không ảnh hưởng đến công tác cán bộ Đoàn vì Điều lệ Đoàn quy định đoàn viên trên 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn. Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư cũng đã quy định tiêu chuẩn về độ tuổi của cán bộ Đoàn. Thống nhất lựa chọn Phương án 2 được nêu trong Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). đưa nội dung Tháng Thanh niên vào Luật nhằm phát huy vai trò của thanh niên, thể hiện trách nhiệm của nhà nước, của cộng đồng xã hội đối với thanh niên. Tuy nhiên, có 05 ý kiến cần bổ sung nội dung chăm lo cho thanh niên, tránh chỉ tận dụng nguồn lực của thanh niên.

Quang cảnh hội nghị góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Đồng thời, cán bộ Đoàn đề nghị dự thảo Luật cần nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thực hiện kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của thanh niên sau đối thoại. Về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, cán bộ Đoàn có ý kiến cần nêu rõ tiêu chí xác định thanh niên có tài năng để Nhà nước có chính sách hỗ trợ trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột nước nhà. Với tinh thần đó phải tạo động lực cho thanh niên có tài năng phát triển, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, xã hội; nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, bằng hình thức phù hợp, các Chi, cơ sở Đoàn sẽ tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong ĐVTN và có báo cáo tổng hợp gửi về Huyện Đoàn trước ngày 07/5/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn BR-VT

Tin, ảnh: Minh Tân