BTV Huyện Đoàn Long Điền tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
314

Căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/TĐTN-BTG, ngày 17/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn BR-VT và Công văn số 3564-CV/HU, ngày 10/6/2020 của Huyện ủy Long Điền về việc tổ chức thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; Ngày 13/7/2020, Huyện Đoàn tổ chức hội nghị cán bộ Đòan chủ chốt góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, NK 2020-2025. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí trong Thường trực Huyện Đoàn, tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện Đoàn, Bí thư các Chi cơ sở Đoàn trực thuộc

Với không khí dân chủ, nhìn chung, cán bộ Đoàn thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII về cơ bản trình bày với nội dung bố cục rõ ràng, khoa học, nêu bật được những kết quả đã đạt được trên từng lĩnh vực hoạt động. Nhất trí cao với nội dung của bản dự thảo, đã nêu đầy đủ thông tin theo từng lĩnh vực hoạt động. Dự thảo báo cáo đã đưa đầy đủ các yêu cầu cần đánh giá trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đều được đề cập và đưa để các đảng viên nhận xét và đóng góp.

Quang cảnh hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII

 

Đồng thời, cán bộ Đoàn đã tham gia đóng góp 07 lượt ý kiến xoay quanh quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các nhóm giải pháp xây dựng Đảng cụ thể như:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Kiên định đường lối đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội, đổi mới vô nguyên tắc.

Thứ hai, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận

– Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, cỗ vũ động viên các nhân tố mới, điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng.

– Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tron nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Thứ ba, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân

– Cần xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân.

– Triển khai thực hiện tốt quy chế dân vận trong hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân. Định kỳ lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Xử lý nghiêm mọi cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy các cấp; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chống quan liêu, bè phái, cục bộ, địa phương, lối làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân chủ.

Thứ năm, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên

– Tập trung cũng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Kiện toàn tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

– Đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng đảng viên theo yêu cầu của Điều lệ Đảng. Xây dựng cá tiêu chí, yêu cầu cụ thể về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới, phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Thứ sáu, đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

– Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ. Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trọng dụng những người có đức có tài.

– Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ. Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ trên cơ sở thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, cơ hội chủ nghĩa.

– Có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp.

Thứ bảy, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

– Các ấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng.

– Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

Thứ tám, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

– Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp. Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đúng đầu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

– Đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục, giảm bớt giấy tờ, hội họp, sâu sát thực tế, cơ sở, nói đi đôi với làm.

Cán bộ Đoàn toàn huyện tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Trong 5 năm tới, Đảng bộ, chính quyền sẽ tiếp tục có nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tin, ảnh: Minh Tân