Thực hiện Kế hoạch 667-KH/TĐTN-BTGKT, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn BR-VT và Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 20/4/2021 của Huyện ủy Long Điền, BTV Huyện Đoàn đã ban hành Kế hoạch số 311-KH/ĐTN ngày 14/5/2021 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên sáng ngày 17/6/2021, BTV Huyện Đoàn Long Điền tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng qua phần mềm trực tuyến Google Meet. Thành phần tham dự có 35 đồng chí gồm Ủy viên BTV, BCH Huyện Đoàn (khóa XII); Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, thị trấn;  Bí thư Chi đoàn cơ sở trực thuộc. Như vậy Huyện Đoàn đã tổ chức được 02 lớp với tổng số 43 cán bộ Đoàn được học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đ/c Nguyễn Xuân Tiến-Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm báo cáo viên. Tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đ/c Nguyễn Xuân Tiến-HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy (ảnh dưới) báo cáo viên tại hội nghị

Nhìn chung, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức sáng tạo, khoa học, thiết thực và hiệu quả; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các cán bộ Đoàn chủ chốt sau khi nắm cơ bản các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên thuộc đơn vị mình.

Thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, BTV Huyện Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Minh Tân