Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

0
1104

Trong ngày 30/10/2020 tại Tp. Bà Rịa,  Ban Chủ nhiệm Câu lạc Lý luận trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ về việc đóp góp ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chủ trì và khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ chủ trì hội nghị.

Các thành viên CLB thống nhất với các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được chuẩn bị rất công phu, bố cục chặt chẽ, rõ ràng, logic, khoa học, có nhiều điểm mới hơn so với các văn kiện của nhiệm kỳ trước. Nội dung phản ánh đầy đủ tình hình thực tiễn của đất nước trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030 với các giải pháp cụ thể, phù hợp và có tính khả thi cao, thể hiện được trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Hội nghị cũng đã thảo luận và góp các ý kiến như:

– Một số ý kiến, trang 8, nội dung “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy”, đề nghị cần đánh giá khách quan, nhìn nhận thực tế và khoa học hơn để từ đó có giải pháp phát huy vai trò thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền  của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị.

– Có ý kiến, trang 20, nội dung kinh nghiệm 1:

+ “Chú trọng đặc biệt…, đạo đức, tổ chức, cán bộ”, đề nghị bỏ cụm từ “cán bộ”, vì cán bộ nằm trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức.

–  Có ý kiến, trang 27, quan điểm chỉ đạo:

+ Đề nghị đưa kiên định thứ ba “Kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” lên trước kiên định thứ hai “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Tin, bài: Văn Huệ