Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh

0
380

Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là: 11 đơn vị (bầu 52 đại biểu), trong đó: 08 đơn vị bầu cử được bầu 05 đại biểu và 03 đơn vị bầu cử được bầu 04 đại biểu, cụ thể như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 01 (bầu 05 đại biểu): gồm các Phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7 và Thắng Tam thuộc thành phố Vũng Tàu.

2. Đơn vị bầu cử số 02 (bầu 05 đại biểu): gồm các Phường: 8, 9, 10, Thắng Nhì, Rạch Dừa và Nguyễn An Ninh thuộc thành phố Vũng Tàu.

3. Đơn vị bầu cử số 03 (bầu 05 đại biểu): gồm các Phường: 11, 12, Thắng Nhất và xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu.

4. Đơn vị bầu cử số 04 (bầu 05 đại biểu): gồm 08 phường và 03 xã thuộc thành phố Bà Rịa.

5. Đơn vị bầu cử số 05 (bầu 05 đại biểu): gồm các xã: Phước Hưng, Phước Tỉnh, An Ngãi, thị trấn Long Hải thuộc huyện Long Điền và huyện Côn Đảo.

6. Đơn vị bầu cử số 06 (bầu 05 đại biểu): gồm các xã: An Nhứt, Tam Phước, thị trấn Long Điền thuộc huyện Long Điền và 06 xã, 02 thị trấn thuộc huyện Đất Đỏ.

7. Đơn vị bầu cử số 07 (bầu 05 đại biểu): gồm các phường: Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Phú Mỹ thuộc thị xã Phú Mỹ.

8. Đơn vị bầu cử số 08 (bầu 05 đại biểu): gồm các xã: Tân Hòa, Tân Hải, Châu Pha, Sông Xoài, Tóc Tiên, phường Hắc Dịch thuộc thị xã Phú Mỹ và các xã: Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Bình Ba thuộc huyện Châu Đức.

9. Đơn vị bầu cử số 09 (bầu 04 đại biểu): gồm các xã: Láng Lớn, Cù Bị, Bàu Chinh, Kim Long, Xà Bang, Quảng Thành, Bình Giã, Đá Bạc và thị trấn Ngãi Giao thuộc huyện Châu Đức.

10. Đơn vị bầu cử số 10 (bầu 04 đại biểu): gồm các xã: Sơn Bình, Xuân Sơn, Suối Rao, Bình Trung thuộc huyện Châu Đức và các xã: Phước Thuận, Phước Tân, Hòa Bình, Hòa Hưng, Bàu Lâm, Tân Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc.

11. Đơn vị bầu cử số 11 (bầu 04 đại biểu): gồm các xã: Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang, Hoà Hiệp, Hoà Hội, Xuyên Mộc và Thị trấn Phước Bửu của huyện Xuyên Mộc.

(Nguồn: Nghị quyết 49/NQ-UBBC)

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu

– Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019: “Tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu”.

– Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh tính đến ngày 31/12/2020, dân số toàn tỉnh có 1.167.938 người. Như vậy, tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 52 đại biểu (tăng 01 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021). Bình quân mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ đại diện cho 22.460 người (1.167.938/52 = 22.460).

(Nguồn: Văn bản số 1300/UBND-SNV)