Đoàn trường THPT LHPT giáo dục chuyên đề “Tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin và 4 bài học lí luận chính trị” cho đoàn viên, NH 2021-2022

0
64

Thực hiện theo chương trình công tác năm học và kế hoạch phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022, vào lúc 14:00 ngày 15/10/2021, Đoàn trường THPT LHPT thực hiện chuyên đề “Tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lênin và 4 bài học lí luận chính trị”. Chuyên đề đã diễn ra thành công với 100% đoàn viên thanh niên tham gia cùng với đại diện chi bộ nhà trường. Tại lớp học trực tuyến, đồng chí Phùng Đại Dương – Bí thư đoàn trường đã trình bày 4 bài học bao gồm: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên tham gia lớp học còn được truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Luật thanh niên năm 2020. Cuối lớp học các đoàn viên cũng được thảo luận, trao đổi và đặt câu hỏi về chuyên đề.

Toàn cảnh buổi quán triệt chuyên đề

Đoàn trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh mong muốn Chuyên đề “Tìm hiểu các môn khoa học về Mác Lênin và 4 bài học lí luận chính trị” sẽ giúp các bạn đoàn viên thanh niên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác.

Tin, ảnh: Đại Dương