Đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

0
919

Trong ngày 29/10/2020 tại Tp. Bà Rịa,  Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt Đoàn về việc đóp góp ý kiến về dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Quang cảnh hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chủ trì và khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh đoàn đã tham khảo ý kiến của cán bộ chủ chốt và các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở, đóng góp ý kiến gửi lên để tổng hợp, nghiên cứu.

Trong quá trình nghiên cứu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhận định:

Các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được chuẩn bị rất công phu, bố cục chặt chẽ, rõ ràng, logic, khoa học, có nhiều điểm mới hơn so với các văn kiện của nhiệm kỳ trước. Nội dung phản ánh đầy đủ tình hình thực tiễn của đất nước trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030 với các giải pháp cụ thể, phù hợp và có tính khả thi cao, thể hiện được trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII đã thẳng thắn đánh giá những thành quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc, quý báu, thể hiện tính tự phê bình và phê bình trong Đảng rất cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến bổ sung, đóng góp bổ sung cho các dự thảo cụ thể như:

– Về chủ đề Đại hội: Đề nghị bổ sung cụm từ “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng” vào trước cụm từ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…”. Thành chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vì việc bổ sung này có ý nghĩa chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, phản ánh đúng cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

– Tại Mục II-Tầm nhìn và định hướng phát triển phần Quan điểm chỉ đạo: cần bổ sung nội dung “bảo vệ môi trường” Thành câu là:“trong đó phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm”. Nhầm nâng tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm các cấp các ngành và toàn dân về công tác bảo vệ môi trường.

– Tại Mục V- đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục…..: “…Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt chú trọng giáo dục mầm non, tiểu học, tạo tiền đề và bảo đảm điều kiện thuận lợi để mỗi người dân đều được thụ hưởng một cách công bằng thành quả của nền giáo dục. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt hơn phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đẩy mạnh tự chủ đại học…”

Đề nghị bổ sung thành: “…Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt chú trọng giáo dục mầm non, tiểu học, và trung học, chú trọng công tác hướng nghiệp ở bậc trung học cơ sở, tạo tiền đề và bảo đảm điều kiện thuận lợi để công dân được thụ hưởng nền giáo dục kỹ thuật số và nền giáo dục kết nối toàn cầu, nâng cao nhận thức văn hóa truyền thống và thế giới tiên tiến của công dân. Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt hơn phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Đẩy mạnh tự chủ đại học …”. Ý thứ 4 cần xem xét điều chỉnh cụm từ” hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc” thành “Trung tâm nghiên cứu chất lượng cao”. Vì “xuất sắc” khó để đo lường cũng như ngôn từ không phù hợp với cách nhìn của người Việt Nam về một tổ chức.

Lực lượng thanh niên luôn được xác định vị trí rường cột tương lai của đất nước vì vậy, trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, việc đóng góp ý kiến từ đoàn viên thanh niên là một phần quan trọng trong việc kiện toàn Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII./.

Tin, ảnh: Văn Huệ