Hội nghị học tập 04 bài học lý luận chính trị và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong ĐVTN huyện Long Điền

0
357

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập 04 bài lý luận chính trị mới cho cán bộ Đoàn, ĐVTN.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghẹ báo cáo viên Nguyễn Thành Trí – Báo cáo viên cấp huyện, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tiếp cấp huyện

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên tham gia lớp còn được truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Luật thanh niên năm 2020. Thông qua hội nghị học tập, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của “bệnh” lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ Đoàn, đoàn viên. Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tin bài: Huất Thủy