HỘI NGHỊ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

HỘI NGHỊ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
DÀNH CHO CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

         Chiều ngày 18/10/2021, tại Phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập Lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2021 với chuyên đề thứ hai Lý luận về Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nội dung nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 633A-KH/TĐTN-TCHC ngày 19/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí cán bộ đoàn của cơ quan Tỉnh đoàn.

             Với chuyên đề Lý luận về Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã định hướng cho các đồng chí cán bộ trong cơ quan Tỉnh đoàn quan niệm về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng thế giới quan, kim chỉ nam cho hành động cách mạng và vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.