Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của BCH Huyện Đoàn Long Điền. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng và rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT, đảm bảo tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Đoàn từ huyện đến cơ sở cũng như trong các phong trào thanh niên. Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, đoàn viên.

Ngày 17/10/2020, tại trường THPT Trần Văn Quan, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Long Điền tổ chức tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, đoàn viên năm 2020. Đối tượng được tập huấn gồm Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn các khu phố, ấp. Huyện Đoàn chia thành 02 lớp tập huấn. Lớp 1: Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu phố, ấp thuộc thị trấn Long Điền, xã An Ngãi, xã An Nhứt, xã Tam Phước tại phòng máy tính Trường THPT Trần Văn Quan. Lớp 2: Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu phố, ấp thuộc thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh tại phòng máy tính Trường THPT Minh Đạm

Học viên tham dự tập huấn thực hành tại phòng máy

Lớp tập huấn được tổ chức đảm bảo phù hợp với đoàn viên, thanh niên, góp phần thúc đẩy tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên toàn huyện trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động Đoàn và nhiệm vụ chuyên môn.

Nội dung tập huấn gồm 02 chuyên đề: Sử dụng công cụ dựng phim, clip tuyên truyền hoạt động công tác Đoàn và Thiết kế áp phích, tờ rơi phục vụ tuyên truyền cho hoạt động công tác Đoàn – Hội.

Tin, ảnh: Minh Tân