Phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

0
423

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Mục đích Kế hoạch nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt được mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức công tác bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí thực sự là ngày hội của toàn dân; các tổ chức phụ trách bầu cử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng thực chất, không chạy theo thành tích.

Đối tượng là các tập thể, cá nhân tham gia trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 05 nội dung thi đua, cụ thể: Tổ chức thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2021; tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt việc bầu cử; tổ chức bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định với tỷ lệ cử tri đi bầu cao; kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn về y tế trước, trong và sau ngày bầu cử.

Thời gian tổ chức đợt thi đua: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 30/5/2021.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng với các hình thức phù hợp (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn)

Để Kế hoạch phát động thi đua sâu rộng, lan tỏa và đạt hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua sâu rộng tại cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra; Uỷ ban bầu cử các cấp thường xuyên theo dõi tình hình và tiến độ thực hiện quy trình công việc của từng đơn vị, để làm cơ sở cho việc bình xét khen thưởng đảm bảo khách quan và chính xác. Sở Nội vụ được giao là Cơ quan chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Xem chi tiết tiêu chuẩn, số lượng và quy trình thủ tục hồ sơ khen thưởng tại đây!