Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi)

0
1111

 Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), chiều ngày 5/5/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Hội trường Thành Đoàn Bà Rịa.

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn 14 năm thi hành, luật đã bộc lộ những bất cập cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên, cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên nhằm tạo khuôn khổ pháp lý chung cho việc ban hành chính sách gắn với việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, dễ tiếp cận nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

                   Thông qua một số nội dung chính của Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)                                                                       cần tập trung thảo luận, góp ý tại Hội nghị

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 06 Chương và 44 Điều. Tại hội nghị, các đơn vị tranh luận, đánh giá toàn diện, khách quan về các nội dung trong dự thảo Luật và dự thảo Báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Thanh niên (sửa đổi) của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội, tổ chức thanh niên và cá nhân đối với thanh niên. Từ đó nhằm đề xuất các quy định hiện còn hợp lý, khả thi, có hiệu lực, hiệu quả, cần tiếp tục kế thừa hoặc phát triển thêm để phù hợp với tình hình mới. Luật Thanh niên sửa đổi cần phải tập trung giải quyết các vấn đề của thanh niên trong hiện tại và phù hợp với định hướng phát triển thanh niên, quy định các nguyên tắc định hướng cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thanh niên trong từng lĩnh vực.

Qua đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn ghi nhận những ý kiến đóng góp, phản biện và tổng hợp các góp ý của 11/11 các cơ sở Đoàn phường, xã tham dự hội nghị nhằm báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn BR-VT góp phần hoàn thiện Luật Thanh niên (sửa đổi). Bên cạnh đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đối với việc hoàn thiện và ban hành Luật Thanh niên trong thời gian sắp tới.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa