Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

0
1251

Nhằm tập hợp, đoàn kết thanh niên một cách rộng rãi và bền vững, sáng ngày 20/3/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tại Hội trường Thành Đoàn Bà Rịa.

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề tổ chức thanh niên, xuất phát từ sự đánh giá của Người về vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên trong tiến trình lịch sử. Người chỉ ra rằng muốn xây dựng và phát triển Đoàn thành một lực lượng vững chắc trước hết phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, tránh cô độc, hẹp hòi.

         Đồng chí Đỗ Văn Hòa – Bí thư Thành Đoàn triển khai một số nội dung của               chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chuyên đề. Qua đó, tăng cường chỉ đạo đến các đoàn cơ sở cần phát huy vai trò xung kích trong việc đổi mới những nội dung, phương thức có hiệu quả, thiết thực nhằm khích lệ tinh thần tham gia vào tổ chức cũng như các hoạt động của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, cần tuyên truyền, giáo dục mỗi đoàn viên cần ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình trong tổ chức đoàn và trong các tập thể thanh niên để ra sức tu dưỡng, rèn luyện. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Từ đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn luôn là tổ chức xung kích, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa