Thành lập 2 Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

0
395

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các quyết định về việc thành lập Ban Bầu cử ĐBQH khóa XV tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 1 (TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và huyện Côn Đảo) và Đơn vị bầu cử số 2 (TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc), cụ thể như sau.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XV tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 1 (TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và huyện Côn Đảo), gồm 12 thành viên, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh là Trưởng ban; ông Nguyễn Công Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phó Trưởng ban Thường trực; ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh: Phó Trưởng ban; ông Lê Hà Hải, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh: Thư ký; các thành viên còn lại là Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Ban bầu cử ĐBQH khóa XV tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 2 (TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc), gồm 12 thành viên, ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh là Trưởng ban; ông Lê Ngọc Khánh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phó Trưởng ban Thường trực; ông Dương Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh: Phó Trưởng ban; ông Võ Thanh Phong, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Thư ký; các thành viên còn lại là Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 2.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban bầu cử ĐBQH trên được quy định: Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử ĐBQH của Ban bầu cử phụ trách; việc lập, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử ĐBQH ở các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử ĐBQH của Ban bầu cử phụ trách. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu. Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử ĐBQH cho các tổ bầu cử chậm nhất là 15 ngày trước ngày bầu cử.

Ngoài ra, Ban có nhiệm vụ nhận, tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử của các tổ bầu cử; lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử ĐBQH của Ban bầu cử phụ trách; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện công tác bầu cử của các tổ bầu cử và khiếu nại, tố cáo về bầu cử do các tổ bầu cử chuyển đến; nhận và chuyển đến Ủy ban bầu cử tỉnh khiếu nại, tố cáo về người ứng cử ĐBQH; báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo hướng dẫn, yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử tỉnh…

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Đơn vị bầu cử số 1 và số 2 hết nhiệm vụ theo quy định tại Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015./.

(Nguồn: Quyết định 506/QĐ-UBND;
Quyết định 507/QĐ-UBND)