Câu lạc bộ nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, học sinh, phản biện thông tin xấu độc chủ yếu là cán bộ Đoàn chủ chốt.

Thành viên Câu lạc bộ ra mắt nhận nhiệm vụ

Câu lạc bộ sinh hoạt mỗi quý/lần; nội dung sinh hoạt xoay quanh thực tiễn triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của tổ chức Đoàn… với hình thức sinh hoạt phong phú như: tọa đàm, diễn đàn, hội thảo… Qua đó nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, từ đó phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Việc thành lập Câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có cơ hội phản biện, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội./.

Tin bài: Thụy Vi