Thị Đoàn Phú Mỹ: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020 hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2020.

0
1044

Sáng ngày 04/12/2020. Ban Thường vụ Thị Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật. Các kết luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể như Luật Thanh niên năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực ngày 01/01/2021 cho đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2020. Hoạt động thu hút gần 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thị xã tham gia. 

Tại Hội nghị các bạn đoàn viên, thanh niên đã được triển khai các văn bản có liên quan đến Thanh niên như: Luật Thanh niên năm 2020, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, một số văn bản của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như: Luật Thanh niên năm 2020 với 7 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kết luận số 03-KL/TWĐTN – TNTN, ngày 30/10/2018 về việc “Tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018 – 2020”, Kết luận số: 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 về việc “Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022”, Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/03/2019 về việc “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022”.

                                                       Quang cảnh Hội nghị
Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh niên còn được nghe đại diện lãnh đạo Công an Thị xã tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ 2018, những điểm mới Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, tình hình an toàn giao thông, tội phạm ma túy trên địa bàn Thị xã và các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Thông qua Hội nghị giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên nắm rõ hơn về ý nghĩa  của Ngày Pháp luật Việt Nam, các Kết luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên. Qua đây, giúp đoàn viên, thanh niên những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền cho người thân trong gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt hơn các chủ trương của chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển quê hương.

Tin bài: Thụy Vi