Thị Đoàn Phú Mỹ: Triển khai 100% Chi đoàn nâng cao chất lượng hoạt động thông qua cuộc vận động ” Chi đoàn 3 chủ động”.

0
943

Đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, tạo môi trường để Đoàn viên thanh niên rèn luyện, công hiến và trưởng thành.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên hiện nay. Việc không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn, Chi đoàn thôn, ấp ở địa bàn dân cư là nhu cầu cấp thiết.

ĐVTN phối hợp với bộ đội sữa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công với Cách Mạng 

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, công hiến và trưởng thành là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Tuy nhiên chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là Chi đoàn ở địa bàn dân cư còn thấp. Nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của Đoàn còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. Chất lượng đoàn viên ở địa bàn dân cư chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp thanh niên còn nhiều hạn chế, một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt Đoàn còn diễn ra ở nhiều cơ sở Đoàn. Một số nơi, cán bộ Đoàn chưa xác định được vai trò, nhiệm vụ chuyên môn của mình, còn thụ động chờ sự phân công của cấp ủy hoặc của Đoàn cấp trên.
Về cách thức tiến hành: Trước thực trạng đó Ban Thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ đẩy mạnh, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng ” Chi đoàn 3 chủ động” với tiêu chí: Chủ động nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi trên địa bàn; Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan.

                     Các bạn ĐVTN tham gia thực hiện mô hình tuyến đường Thanh niên tự quản

 Mặc dù có những hạn chế như thế nhưng do sự quyết tâm, nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ Đoàn từ Thị xã đến cơ sở, phong trào xây dựng ” Chi đoàn 3 chủ động”  dần đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả. Đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như giúp nhau phát triển kinh tế, đoàn viên học sinh về tham gia sinh hoạt nơi cư trú, phối hợp với bộ đội đóng quân trên địa bàn Thị xã tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà, tổ chức sân chơi, hỗ trợ nhân dân sữa chữa nhà, làm đường bê tông các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới, mở các lớp dạy phụ đạo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…Từ những việc làm hiệu quả đã tập hợp được đoàn viên, thanh niên tham gia giúp các Chi đoàn nắm nguồn thanh niên để phát triển vào Đoàn – Hội. Lồng ghép các buổi sinh hoạt để tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đến từng đoàn viên. Song song đó, Chi đoàn luôn nghiên cứu, tìm tòi nhiều hình thức mới lạ nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt vào tổ chức Đoàn, Hội tại điạ phương nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tin bài: Thụy Vi