Họ tên: Đỗ Minh Tân
Đơn vị công tác: Huyện đoàn Long Điền
Bài viết: UBKT Huyện Đoàn Long Điền giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 đăng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 06/10/2020
—————————————-

UBKT Huyện Đoàn Long Điền giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện làm theo tấm gương của Bác theo chủ đề năm 2020 gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Căn cứ Kế hoạch số: 191-KH/ĐTN-UBKT, ngày 17/12/2019 của UBKT Huyện Đoàn Long Điền về kiểm tra, giám sát năm 2020. Chiều ngày 06/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 đối với BTV Đoàn cơ sở xã An Nhứt, Đoàn Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh. Chủ trì buổi giám sát có đ/c Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện Đoàn; tham dự có Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn cơ sở đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. Nhìn chung, Đoàn cơ sở đã nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/ĐTN, ngày 15/01/2020 của BTV Huyện Đoàn về “một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW”; Công văn số 897-CV/ĐTN, ngày 01/9/2020 của BTV Huyện Đoàn về triển khai Bản đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 04-NQ/TW. Từ đó, tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 phù hợp với từng đối tượng. Đối với cán bộ đoàn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Đối với đoàn viên, thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Tổ chức cho cán bộ Đoàn, tập thể BCH Đoàn cơ sở và Chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở đăng ký việc “làm theo”. Xây dựng thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên như tủ sách thanh niên của Đoàn Trường THPT Long Hải-Phước Tỉnh, “Tủ thuốc nghĩa tình”, “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu”, “Nuôi heo đất gây quỹ học bổng cùng em đến trường” của Đoàn cơ sở xã An Nhứt; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương “Người tốt, việc tốt”.

Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 01, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, xác định đây là cuộc vận động lớn trong toàn Đoàn hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có “Tâm trong-trí sáng-hoài bão lớn”.

Đ/c Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện Đoàn chủ trì buổi giám sát

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện tác phong theo phong cách Hồ Chí Minh; tình trạng giờ giấc chưa nghiêm khi tham gia hội họp, hoạt động, phong trào Đoàn còn xảy ra ở một số ít cán bộ Đoàn. Việc đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên trung học phổ thông, đoàn viên địa bàn dân cư chưa thực sự cụ thể, kết quả chưa rõ nét.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/ĐTN, ngày 15/01/2020 của BTV Huyện Đoàn về “một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW” phù hợp với đặc thù từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên sát với thực tế lĩnh vực, môi trường công tác và điều kiện của địa phương, đơn vị. Gắn đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn, đoàn viên hàng năm với kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở mỗi đơn vị cơ sở Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động phong trào, thường xuyên theo dõi. Phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương, nhân rộng gương đoàn viên, hội viên, thanh niên điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tin, ảnh: Minh Tân.