Nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi Đoàn khu phố, ấp giai đoạn 2019 – 2022”, việc nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện, đặc biệt trên địa bàn dân cư trong giai đoạn hiện nay. Góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của BCH Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

Căn cứ Kế hoạch số: 191-KH/ĐTN-UBKT, ngày 17/12/2019 của UBKT Huyện Đoàn Long Điền về kiểm tra, giám sát năm 2020. Sáng ngày 06/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn tiến hành kiểm tra thực hiện Kế hoạch số: 193-KH/ĐTN, ngày 17/12/2019 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi Đoàn khu phố, ấp giai đoạn 2019 – 2022” trong năm 2020 đối với BTV Đoàn cơ sở xã, thị trấn. Tham dự buổi kiểm tra có Đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện Đoàn, Thường trực Huyện Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn. Tại buổi kiểm tra, đại diện Thường trực Đoàn cơ sở xã, thị trấn đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi Đoàn khu phố, ấp giai đoạn 2019 – 2022” trong năm 2020.

Nhìn chung, năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 xảy ra với diễn biến phức tạp, nhưng Đoàn cơ sở xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, cụ thể hóa các chỉ tiêu mà kế hoạch số: 193-KH/ĐTN, ngày 17/12/2019 của BTV Huyện Đoàn đã đặt ra. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành như tỷ lệ 50% Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn khu phố, ấp là đảng viên, 100% được tập huấn hàng năm; toàn huyện kết nạp mới 1.266 đoàn viên (đạt 127%); Giới thiệu 240 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt 101%); phân công 100% UV.BTV Huyện Đoàn phụ trách Đoàn cơ sở các xã, thị trấn và dự sinh hoạt Chi Đoàn khu phố, ấp ít nhất 02 lần/Chi Đoàn/năm; 100% ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở xã, thị trấn phụ trách các chi Đoàn và dự sinh hoạt ít nhất 04 lần/Chi Đoàn/năm; 100% Cán bộ Đoàn, 80% đoàn viên và 90% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và 4 bài học lý luận chính trị (sửa đổi); đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn ấp được tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn do Đoàn các cấp tổ chức.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, hiện nay, một vài chỉ tiêu vẫn chưa hoàn thành như tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt Chi Đoàn đạt thấp từ 60-80% đoàn viên; phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và 4 bài học lý luận chính trị (sửa đổi) chưa thực sự thu hút đoàn viên, thanh niên; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tổ chức Đoàn – Hội chỉ đạt từ 58% so với tổng số thanh niên có mặt trên địa bàn huyện; mỗi xã, thị trấn có 30% Chi Đoàn khu phố, ấp từ 20 đoàn viên trở lên.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở xã, thị trấn tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đến Chi Đoàn và đoàn viên trực thuộc. Đề ra các giải pháp xây dựng Chi Đoàn Khu phố, ấp vũng mạnh. Chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; kiện toàn nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn phải chú trọng đến đoàn viên có tâm huyết, trưởng thành từ phong trào thực tiễn và có khả năng phát triển đảng; nỗ lực cùng Đảng bộ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2020, phấn đấu đạt từ 70% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trên tổng số đảng viên mới của toàn đảng bộ; tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt từ 60% trở lên; hoàn tất quy hoạch cán bộ Đoàn cấp cơ sở…

Tin, ảnh: Minh Tân.